ผ้าไตรจีวร

คำถวายผ้าไตรจีวร

อิมานิ  มะยัง  ภันเต

ติจีวะรานิ  สะปะริวารานิ

ภิกขุสังฆัสสะ  โอโณชะยามะ

สาธุ  โน  ภันเต

ภิกขุสังโฆ  อิมานิ  ติจีวะรานิ

สะปะวารานิ  ปะฏิคคัณหาตุ

อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวาย  ผ้าไตรจีวร  กับทั้งบริวารเหล่านี้  แด่พระภิกษุสงฆ์  ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ  ผ้าไตรจีวร  กับทั้งบริวารเหล่านี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  เพื่อประโยชน์  เพื่อความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  สิ้นกาลนานเทอญ

ชุดผ้าไตรจีวร ยาว 1.90 เมตร
ชุดผ้าไตรจีวร ยาว 1.90 เมตร

การถวายผ้ากฐินจีวรตามกาล

อานิสงส์ที่จะได้รับคือ  

จะได้รับคำยกย่องชมเชยว่าเป็นผู้มีบุญมาก  มีจิตใจผ่องใสไม่เศร้าหมอง  ครั้นเมื่อละจากโลกนี้จะไปเกิดในเทวโลก  เสวยสมบัติอันเป็นทิพย์ตลอดกาล  เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะมีรูปกายงดงาม  เป็นสง่าน่าเกรงขาม เกิดอยู่ในตระกูลสูงศักดิ์  มีทรัพย์สมบัติมาก  มีผู้ยกย่องสรรเสริญเคารพบูชา  อุดมด้วยชื่อเสียงอันดีงามร่ำลือปรากฎไปทั่วทุกทิศ  มีคุณธรรมศิลธรรมประจำใจ  มีสติและปัญญาดี  จะได้รับฟังพระธรรมพระธรรมเฉพาะพระพักตร์  จะได้บวชเป็นเอหิภิกขุ อุปสัมปทา ( ทรงบวชให้ด้วยพระองค์เอง ) จะได้ครองจีวรด้วยบุญฤทธิ์  สามารถบรรลุพระนิพพานได้ในที่สุด  แม้นปรารถนาที่จะบรรลุพระสัพพัญญุตญาณเป็นพระพุทธเจ้าในโลก  กุศลนี้จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ได้สมดังความปรารถนา

ผ้าไตรจีวร

การถวายผ้าสังฆาฏิ

(ผ้าที่ภิกษุใช้พับพาดบ่าซ้ายในพิธีสงฆ์) และ ผ้าอังสะ (ผ้าที่ภิกษุใช้สวมใส่เฉวียง บ่า)

อานิสงส์ที่จะได้รับคือ  

มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรม  มีความหนักแน่นมั่นคง  มีจิตสงบไม่ฟุ้งซ่าน  มีสติดี  เมื่อละจากโลกนี้จะไปเกิดในเทวโลก  เสวยสมบัติอันเป็นทิพย์  ถ้าเกิดเป็นมนุษย์จะอยู่ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ  มีทรัพย์สมบัติมาก มีรูปกายสมส่วนสง่าผ่าเผยน่าเกรงขาม  มีผิวพรรณงดงาม มีรัศมีผ่องใสในที่ทั้งปวง มีเดชและอานุภาพมาก  จะเป็นผู้ระลึกชาติได้  และมีปัญญาญาณอันประเสริฐ สามารถบรรลุอมตธรรมได้ในที่สุด

ผ้าไตรจีวร

การถวายรัดประคด 

( ผ้าคาดอก หรือ เอวของพระภิกษุ)

อานิสงส์ที่จะได้รับคือ  

จะเป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวในสมาธิ  เป็นผู้มีความชำนาญคล่องแคล้วในสมาธิ มีสติดี  มีญาตสนิทมิตรสหายที่สามัคคีปรองดองกัน  ไม่แตกแยกกัน  จะปราศจากความสะดุ้งหวาดกลัว  เมื่อกล่าวถ้อยคำใดๆ มหาชนย่อมให้ความเชื่อถือทุกเมื่อ

ผ้าไตรจีวร
ผ้าอาบน้ำฝน 82x177ซม.