กะลาตาเดียวแกะราหู พระอาจารย์กอบชัย วัดแม่ยะ จังหวัดตาก

กะลาตาเดียวแกะราหู พระอาจารย์กอบชัย วัดแม่ยะ จังหวัดตาก

กะลาตาเดียวแกะราหู พระอาจารย์กอบชัย วัดแม่ยะ จังหวัดตาก

พระราหูเครื่องรางจักรพรรดิ์ สร้างจากกะลาตาเดียวจารมือในฤกษจันทรุปราคา จำนวน 105 องค์ กะลาตาเดียวเป็นเครื่องรางทนสิทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัว เป็นอุดมสมบัติ คนโบราณต่างมีความเชื่อเกี่ยวกับกะลาตาเดียวว่า ผู้ใดมีไว้ครอบครองในบ้านเรือน จะอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลน มักนำกะลามาไว้ตักข้าวสาร เชื่อกันว่า ตักไม่รู้หมด (กิ๋นบ่เสี้ยง) อีกทั้งยังเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมตามตำราโบราณาจารย์ยังบันทึกเป็นตำหรับตำราเกี่ยวกับการนำกะลาตาเดียวนำมาสร้างเป็นเครื่องรางอีกมากมายไว้ใช้พกติดตัวทำมาหากินเชื่อกันว่ามีกินมีใช้ตลอดตลอดจนถึงการนำมาสร้างเป็นรูปเคารพรูปราหูจารอักขระคาถาแล้วทำการปลุกเสกในฤกษ์เพื่อให้ผู้ที่นำพกติดตัวเกิดความเป็นมงคลเป็นที่รักใคร่จากร้ายกลับกลายเป็นดีจากหนักกลายเป็นเบาบันดาลให้เกิดโชคลาภมีความอุดมสมบูรณ์

บางตำราเรียกยันต์และคาถาราหูนี้ว่า เป็นดั่งสมบัติจักรพรรดิ์  เพราะมีอยู่กับผู้ใดแล้วบูชาด้วยน้ำอบน้ำหอมอธิษฐานขอให้ชีวิตเจริญยิ่งขึ้นก็ย่อมได้เท่าที่เคยได้อ่านได้ศึกษามายังมีอีกมากมายจำไม่หมดจะขอกล่าวตามตามตำราที่ศึกษามาให้อ่านได้ศึกษากัน

การสร้างกะลาตาเดียวแกะราหู

การสร้างราหูบางอาจารย์จะนำเอากะลาตาเดียวมาแกะเป็นชิ้นเล็กๆ(มีหลายรูปร่าง) หรือ จารทำทั้งลูกก็มี เพราะค่อนข้างจะหายาก นำมาผ่าแล้วแกะเป็นรูปราหู ลงอักขระแล้วทำการปลุกเสกในฤกษ์ จันทรุปราคา สุริยุปราคา หากหาฤกษทั้ง 2 ไม่ได้ บางเกจิอาจารย์ ก็เอาฤกษ์วันอังคารที่ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำก็มี

คาถาลงอักขระการปลุกเสกและบูชามีดังนี้

อมนะโม โหติ อมนะโม พุทธัสสะอมนะโมธัมมัสะอมนะโมสังฆัสสะเสยยะถีทัง หุรูหุรูสวาหาย 

“ยะถาตะมะมะตะถายะตะวะตะมะมะตังวะตังตังเสกามะมะกาเสตังกาติยะมะมะยะติกา

จันทรคาถาแล

กุเสโตมะมะเตเสกุ เหโมรามะมะราโมเห โตติกะมะมะกะติโต กุโมรามะมะราโมกุ

คาถาสิริยะปภาแล กุจเสโตมะมะเสกุโต ราโขมะมะโขราโต โขมหาโขมะมะโขมหาโข เหกุมะมะเกโก

คาถาไหว้สุริยะปภาแล เมื่ออภิเษกเเล้วเป็นดังแก้วจินดามณีนั้นแล #อุปปเทส สร้างจันทระปภาแลสุริยะปภา ก่อนจะสร้างหื้อเอา #นาฬิเกผละเอกะจักขุ(ผลมะพร้าวที่มี 1 ตา)มาแปงฮูป(รูป)สุริยะคาหะและจันทะคาหะ แล้วเขียนคาถาไส่ในจันทมะแลสุริยะแล้ว เมื่อจักระทำนั้นหื้อได้วันสังกาช(ข้างขึ้น)วันมริสสะโชค แลติตถีวันดียามดี หื้อได้วัน ภุมมะปาละฤกษ์ เสนาหื้อเอาฤกษ์พิชชฆาตฤกษ์ เป็นมุงคุรนัก ผิว่าเป็นมหาเศรษฐี หื้อได้ฤกษ์มหาธนฤกษ์ นักบวชหื้อได้ฤกษ์ต๊ะริต๊ะระสมณะฤกษ์ เป็นที่รุ่งเรืองนักแลแม้นวันติตถีซ้ำดีนักแล จีบอาสนา 9 จั้นเครื่องเงินเครื่องคำปูจา คนสมัญญาหื้อเอาเครื่องคน สมณะหื้อเอาเครื่องสมณะ

ท้าวพยาหื้อเอาเครื่องท้าพยาพร้อมแล้ว ข้าวตอกดอกไม้เตียนหมากพลูกล้วยอ้อยแกงส้มแกงหวานลูกไม้ทั้งหลายเท่าอายุจันทะสุริยะแล้ว หื้อมีเบี้ยหมื่น หมากหมื่น เงินพัน คำร้อย ผ้าขาวผ้าแดง เตียนเงิน เตียนคำแลอั้นแล เตียนน้อย 8 คู่ ปูจาแล้ว ชำระเนื้อตัวดีแล้ว อบรมด้วย คันธะจวรจัน(น้ำอบน้ำหอม)ไหว้นบครบยำ แล้วเอาจันทะสิริยะไว้เหนืออาสนาแล้วสรูบด้วยคาถาว่า สัคเค กาเมนี้ 100 คาบแล อากาสัตถาสะภุมมัตถา เทวานาคา มหิทธิกา ปุญญังโน อนุโมทันตุ จิรังรังขันตุ สาสะนังรักขันตุ สาสนังรักขันตุ ปาลีโนรักขันตุโน สะทารักขันตุ โสตถีคัจสันตุเทวะตา#3 ที ชิเนโต มัตเตภัสสะ กุมภะสะชาลีนี ชิรัสสานัง มักขะปะชาลินี สวาระ สวาติ เมคัพภิ รัมมะ ตะวะญาสะทัตฏะ สุทะนิ #3 ที แล้ว สูตรยะถาตังมะมะตะถายะ ตังวะตังมะมะตังวะตะ ตังเสกามะมะกาเสตัง ตังกาติยะมะมะยะติกา #7 ที สูตร

ภะยาภะยา วินาสสันติ ภะยังภะยัง สินาสันตุ อิจสาหัง คะมิตุง ปัจเส ปะระภุมมัง ตะถาคะเต มังปัสสันตะ ยะทา กาเลภิชะยันติ ปะราชะยัง เอกาทัสสะ พิษณุราชา อะหังวันทา อะหังวันทามิ สัพพะโส นะมะสะการานุภาเวนะ สัพพะสัตรู วินาสสันตุ กาวาเทวา หิกานินิ กาหิวา กาเรภะภะ กาจะระณา กานินิ ภะภะนินิ #สรูป 108 เต๊อะ #ยันต์ 2 ลูกนี้ชื่อว่าพญายันต์แล แม้นว่า ยันต์จตุรพรรดิ์ก็ดี ยันต์ มณีโชติก็ดี ยันต์จักกะวัตติก็ดี ก็ยังเป็นบริวารยันต์ 2 ลูกนี้แล ยังมีเจ้าฤาษี 2 ตนอยู่ที่เขายุคนทร เล็งเห็นสัตตะโลกเมื่อหน้าทุกข์ไร้เข็นใจ หาเตชะสัมปัตติ(สมบัติ)บ่ได้ จิงได้สร้างแปงยังยันต์ จันทมะและสุริยะ ไว้หื้อมีเตชะริทธินุภาวะมากนัก(มีเดชานุภาพมากยิ่งนัก)ปากยำคำชอบดายควรสร้างแล้วไส่อูปแก้วเงินคำไว้เต๊อะ ผาดถะนาใค่ได้อันใดก็สมริทธิจู้ประการแล ผิว่าจักใช้ด้วยท้าวพยา อบรมแล้วหื้อไหว้นบคบยำจันทมะสุริยะ สาธยายคาถา 3 ที 7 ทีแล้วออกถือไปแม้โกรธก็หาย จักหื้อข้าวของ ยส สมบัตแก่เราชะเเล ข้าคนหนี หื้อเขียนชื่อรองจันทิมะไว้ หนีบ่ได้ เมียบ่รักเขียนชื่อรองจันทิมะไว้รักเรามากนัก ผิว่า ปลูกเครื่องไร่สวนทั้งมวล เอาน้ำจันทะหดเคล้ามีลูกดกนัก แล แต่งเครื่องบูชาจันทะสวดสาธิยายมนต์เอาไปไว้ที่มีข้าวของ จิกกิปากให้หื้อเราจา บ่อั้นหากจักฝันจา จักไปที่หนใดก็ดีเอาจันทะมนต์ไหว้นบเยียะไปมีลาภมากนักแล สัตว์กัดข้าวไร่นา เอาน้ำ 3 บ่อและข้าวตอกดอกไม้เทียนบูชาจันทะสุริยะแล้วเอาแช่น้ำ สาธิยายมนต์ 3 ที 7 ที เอาน้ำนั้นไปรดไร่นาดี จักไปจาคำ อบรมแล้วถือไปกับตนเราแป้ท่านแล จักเข้าเสิก(ศึก)เอาอบรมแล้วเอาติดตัวเราไปดีแล ใช้ด้วยอิตถีแช่น้ำมันงาหุงเป็นวดทาคิ้วแล้วไปสู่อิตถีปิยะนักแล จักไปหาท้าวพยาเสนาอามาตย์ อบรมไหว้นบคบยำแล้วไป ท้าวพยาหันเรารักย่อมหื้อข้าวของไร่นาสมบัติแก่เรามากนักแล เอาจันทะแช่น้ำกินเสดาะของคาพลันตกแล แช่น้ำรดบ้านเรือนผีบ่มาใกล้ได้แล การสร้างจันทะปภาสุริยะปภาก็แล้วเท่านี้ก่อนแล จบค่ะ

คงมีประโยชน์ให้ได้ศึกษากันไปค่ะ ข้อมูลโดย พระอาจารย์กอบชัย สุปภาโส

กะลาตาเดียวแกะราหู พระอาจารย์กอบชัย วัดแม่ยะ จังหวัดตาก
กะลาตาเดียวแกะราหู พระอาจารย์กอบชัย วัดแม่ยะ จังหวัดตาก
กะลาตาเดียวแกะราหู พระอาจารย์กอบชัย วัดแม่ยะ จังหวัดตาก
กะลาตาเดียวแกะราหู พระอาจารย์กอบชัย วัดแม่ยะ จังหวัดตาก
พิธีปลุกเสกเดี่ยว กะลาแกะตาเดียวแกะราหู พระอาจารย์กอบชัย วัดแม่ยะ จังหวัดตาก
พิธีปลุกเสกเดี่ยว กะลาแกะตาเดียวแกะราหู พระอาจารย์กอบชัย วัดแม่ยะ จังหวัดตาก