ประวัติเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา( ศรี พฺรหฺมโชติ )

พระวิสุทธิสมาจาร(ศรี พฺรหฺมโชติ) วัดอ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี