หลวงพ่อเอื้อน กิตฺติวณฺโณ หรือพระครูบรรหารธรรมกิจ

พระครูบรรหารธรรมกิจ ( เอื้อน กิตฺติวณฺโณ ) วัดราษฎร์สโมสร ชลบุรี