สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี ) วัดระฆังโฆสิตาราม