พระอธิการบ๊วย สงฺกรกิจฺโจ

พระอธิการบ๊วย สงฺกรกิจฺโจ วัดเครือวัลย์ ชลบุรี