การเปิดกรุอย่างเป็นทางการขึ้น พ.ศ 2500

พระครูอมรคณาจารย์ (เส้ง สํวรปฺญโญ) กับ พลเอก ประภาส จารุเสถียร